متاسفانه امکان استفاده از سیب اپ خارج از ایران امکان پذیر نمی باشد