کانون گردشگران جوان ایران

کانون گردشگران جوان ایران

پویا صبرآموز
10.82 MB
دانلود
تعداد دانلود 463 بار

توضیح

نوروز سال1373 اولین برنامه گردشگری به صورت برنامه ای گروهی در اطراف تهران اجرا شد.تا قبل از آن زمان با تعدادی از دوستان که عمدتا از همکلاسی های دوران تحصیل در شهر همدان بودند به صورت غیر متمرکز به انجام برنامه های کوه پیمایی و کوه نوردی مشغول بودیم.از بهار 73 که تعداد اعضاء گروه به بیش از 20 نفر رسید تفکرات گردشگری و ایران گردی با رعایت اصول زیست محیطی جدی تر شد.تعداد مسافرتهای سالیانه و تعداد اعضاء به سرعت افزایش یافت. با ورود اینترنت به خانه های مردم و لزوم خبر رسانی سریعتر نیاز به یک منبع خبری به شدت احساس شد و با همت دوستان در سایت Yahoo گروهی تاسیس شد تا اهداف گردشگری گروه را تامین کند.مطالعه و تحقیق قبل از انجام سفرها کم کم جدی شد و اطلاع رسانی قبل و در حین سفر به صورت امری عادی درآمد.گزارش نویسی از سفر ، سبک و سیاقی خاص پیدا کرد بطوری که در پایان هر سفر گزارشی مصور تهیه می شد و در آرشیو گروه نگهداری می شد.به دفعات برخی از این گزارشها در مجله های گردشگری و کوه نوردی چاپ شد.

شماره پشتیبانی

09122955187

Description

Nowruz in 1373, the first tourism program was implemented as a group program around Tehran. Before that time, with a number of friends, mostly from classmates in Hamedan, they were engaged in non-centralized activities for mountain climbing and climbing programs. From the spring of 73, with the number of members of the group reaching more than 20 people, tourism and Iranianship became more serious with respect to environmental principles. The number of annual travels and the number of members increased rapidly. With the arrival of the Internet in the homes of the people and the need for more news, the need for a news source was greatly felt and, with the help of friends at the Yahoo Group, was established to provide the group's tourism goals. The study and research before the trip became a little bit more serious. And informing before and during the journey became commonplace. Reporting of travel, style, and style was found so that at the end of each trip, a pictorial report was prepared and kept in the archive of the group. Often, some of these reports In magazines of tourism and climbing.

logo-samandehi