اتوماسیون اداری آرسا

اتوماسیون اداری آرسا

گروه حساب رايان پارس
88.63 MB
دانلود
تعداد دانلود 182 بار

توضیح

ﻣﺤﺒﻮﺑﯿــﺖ ﺗﻠﻔــﻦ ﻫــﺎی ﻫﻤــﺮاه و ﮐﺎرﺑــﺮی روزﻣــﺮه آن ﻫــﺎ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﺗﻐﯿﯿــﺮی ﺟــﺪی در ﻧﺤــﻮه ﺑﺮﻗــﺮاری ارﺗﺒﺎﻃــﺎت، ﮔــﺮدش و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫــﺎی ﮐﺎری ﺷــﺪه اﺳــﺖ. در اﯾــﻦ راﺳــﺘﺎ ﺷــﺮﮐﺖ ﺣﺴــﺎب راﯾــﺎن ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﯽ ﻫﻤــﮕﺎم ﺑــﺎ دﻧﯿــﺎی ﻧــﺮم اﻓــﺰار و ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑــﻪ ﻧﯿــﺎز ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﺧــﻮد، ﺑــﻪ ﻃﺮاﺣــﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾــﻞ اﺗﻮﻣﺎﺳــﯿﻮن اداری ﭘﺮداﺧــﺖ ﺗــﺎ ﺑــﺪون اﯾﺠــﺎد واﺑﺴــﺘﮕﯽ ﺑــﻪ زﻣــﺎن و ﻣــﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺑــﻪ ﮐﻠﯿــﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒــﺎت را اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾــﺮ ﺳــﺎزد. ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟــﯽ ﮐﺎرﺑــﺮدی و ﺳــﺎده ﺑــﺎ ﺑﻬــﺮه ﮔﯿــﺮی از ﺗــﻮان، ﺗﺠﺮﺑــﻪ و اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی روز

شماره پشتیبانی

02187760

logo-samandehi