رفتن به محتوا رفتن به فوتر
Garage Band
از زنگ موبایلتان خسته شده اید ؟ پس خودتان با نرم افزار Garage Band یکی بسازید
نگویید مگر انسان از زنگ موبایل خود خسته می شود ؟! انسان با انسان متفاوت است و ممکن است کسی پیدا شود که از زنگ های آیفون خسته شده است و دیگر دوست نداشته باشد آن زنگ ها را دوباره بشنود و از آنجایی هم که اگر می خواهید زنگ دیگری بگذارید یا باید جیلبریک باشید و یا باید…